Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie, z siedzibą w Ałmaty

Strona główna

Kazachstan

Strategia przemysłowo-innowacyjnego rozwoju Republiki Kazachstanu do roku 2015

 

W celu zabezpieczenia stabilnego rozwoju Kazachstanu na bazie dywersyfikacji i modernizacji gospodarki, w tym stworzenia warunków dla wytwarzania konkurencyjnej  produkcji i wzrostu eksportu, w dniu 17 maja 2003 roku, Dekretem Prezydenta Republiki Kazachstanu zatwierdzona została „Strategia przemysłowo-innowacyjnego rozwoju Republiki Kazachstanu na lata 2003-2015".

Autorami opracowania ww. „Strategii..." były: Ministerstwo Gospodarki i Planowania Budżetowego Republiki Kazachstan wspólnie z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, Ministerstwem Kształcenia i Nauki, Ministerstwem Transportu i Komunikacji, Ministerstwem Pracy i Ochronny Socjalnej Ludności, Ministerstwem Energetyki i Zasobów Mineralnych, Ministerstwem Finansów, Agencją Regulowania Monopoli Naturalnych i Ochrony Konkurencji oraz Bankiem Narodowym.

„Strategia przemysłowo-innowacyjnego rozwoju Republiki Kazachstanu" ukierunkowana jest na formowanie państwowej polityki gospodarczej Republiki Kazachstanu w okresie do 2015 roku i ma na celu osiągniecie stabilnego rozwoju państwa drogą dywersyfikacji branż gospodarki oraz odejścia od surowcowego kierunku na rzecz  przetwórczego rozwoju.

 Podstawowymi zadaniami „Strategii..." są:

Zabezpieczenie w przemyśle przetwórczym średniorocznego tempa wzrostu na poziomie  8-8,4%, zwiększenie efektywności pracy do 2015 roku w porównaniu z rokiem 2000 nie mniej niż 3 razy i zmniejszenie energochłonności PKB o 2 razy;

Zwiększenie efektywności w podstawowych branżach przemysłu przetwórczego;

Stworzenie klimatu dla przedsiębiorczości, struktury i zakresu instytucji społecznych,  które będą stymulować prywatny sektor oraz doskonalić konkurencyjność, opanowywać elementy wartości dodanych w jeden łańcuch konkretnej produkcji i osiągać przez to  największą wartość dodaną;

Stymulowanie tworzenia naukowych i wysoko technologicznych produkcji, zorientowanych na eksport;

Dywersyfikacja potencjału eksportowego kraju na korzyść towarów i usług z wysoką wartością dodaną oraz przechodzenie na światowe standardy jakości;

Rozwój integracji ze światową i regionalną gospodarką, poprzez włączanie się do światowych procesów naukowo-technicznych i innowacyjnych.

Produkcja konkurencyjnych i zorientowanych na eksport towarów jest głównym przedmiotem przemysłowo-innowacyjnej polityki państwa.

 Na tle globalizacji światowej gospodarki, gospodarka Kazachstanu spotyka się z obiektywnymi problemami, do których można zaliczyć: ukierunkowanie surowcowe, nieznaczną integrację z gospodarką światową, słabą międzybranżową i międzyregionalną integrację gospodarczą wewnątrz państwa, niewielki popyt na towary i usługi na rynku wewnętrznym (mała populacja), nierozwiniętą infrastrukturę produkcyjną i socjalną, ogólne techniczne i technologiczne zacofanie przedsiębiorstw, brak połączenia nauki i produkcji, niskie nakłady na prace naukowo-badawcze i konstruktorskie.

W związku z tym, dla rozwiązania problemów i osiągnięcia określonych celów oraz zadań w ramach „Strategii...", przewiduje się aktywizowanie funkcjonowania następujących instytucji:  Narodowego Funduszu Republiki Kazachstanu, „Banku Rozwoju Kazachstanu" S.A., „Funduszu Inwestycyjnego" S.A., „Narodowego Funduszu Innowacyjnego" S.A., które są ważnymi mechanizmami i narzędziami w realizacji „Strategii...". Ogólnie ujmując, instytucje te będą prowadzić politykę inwestowania oraz tworzenia nowych i rozwijania istniejących przedsiębiorstw w celu osiągania wysokiej wartości dodanej, a także wsparcia naukowego i naukowo-technicznego badań oraz prac poprzez kompleksową analizę perspektywicznych branż i  określanie ich najważniejszych elementów.

 Narodowy Fundusz Republiki Kazachstanu

Narodowy Fundusz RK utworzony został Dekretem Prezydenta RK z dnia 23 sierpnia 2000 roku w celu zabezpieczenia stabilnego, socjalno-gospodarczego rozwoju kraju, kumulowania środków finansowych dla przyszłych pokoleń (funkcja oszczędnościowa), zmniejszenia uzależnienia gospodarki od  szkodliwych czynników zewnętrznych (funkcja stabilizacji).

Fundusz jest połączeniem aktywów finansowych, gromadzonych na koncie Rządu Republiki Kazachstanu, w Narodowym Banku Republiki Kazachstanu.

„Bank Rozwoju Kazachstanu" S.A

„Bank Rozwoju Kazachstanu" S.A. utworzony został w dniu 25 kwietnia 2001 roku na podstawie Dekretu Prezydenta RK  z dnia 28 grudnia 2000 roku „ O Banku Rozwoju Kazachstanu".

Głównym celem Banku Rozwoju jest doskonalenie i zwiększenie efektywności państwowych działań inwestycyjnych, rozwój infrastruktury produkcyjnej i przetwórczej, wsparcie przyciągania wewnętrznych i zewnętrznych inwestycji w celu rozwoju gospodarki Republiki.

 „Fundusz Inwestycyjny Kazachstanu" S. A.

Fundusz Inwestycyjny Kazachstanu utworzony został na podstawie Rozporządzenia Rządu Republiki Kazachstanu  z dnia 30 maja 2003 roku.

Głównym celem działania Funduszu Inwestycyjnego jest pomoc w realizacji „Strategii przemysłowo-innowacyjnego rozwoju Republiki Kazachstanu do roku 2015", poprzez  zrealizowanie inwestycji, a także przyciąganie nowych inwestycji dla projektowania przedsiębiorstw perspektywicznych.

Niezbędność utworzenia Funduszu uwarunkowana była nierozwiniętym rynkiem funduszy, niską kapitalizacją krajowych firm, a także brakiem na rynku wewnętrznym, adekwatnych mechanizmów rynkowych, wspomagających przejście od inwestycji do sfery przetwórczej.

Fundusz Inwestycyjny uczestniczy w finansowaniu projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, które mają na celu rozszerzenie, rekonstrukcję i techniczną modernizację, a także utworzenie nowych, produkujących towary i usługi przedsiębiorstw.

 „Narodowy Fundusz Innowacyjny" S.A.

Narodowy Fundusz Innowacyjny utworzony został zgodnie z Rozporządzeniem Rządu Republiki Kazachstanu z dnia 30 maja 2003 roku. Głównym celem działalności Funduszu Innowacyjnego jest zwiększenie ogólnej aktywności innowacyjnej w kraju, w tym wsparcie w rozwoju wysoko innowacyjnych  technologicznie i naukowo produkcji. Ogólnie biorąc, Fundusz Innowacyjny stymuluje funkcję gospodarki rynkowej. Taka funkcja jest ważna dla tworzenia i rozwoju branż wysoko technologicznych, takich jak sektor informatyczny, elektronika, biotechnologia i inne. Istnienie Funduszu Innowacyjnego powinno rozwiązać problem braku systemowych, efektywnych mechanizmów rynkowych wdrażania innowacji.

 W celu realizacji „Strategii przemysłowo-innowacyjnego rozwoju Republiki Kazachstan do 2015 roku" wytyczone zostały jej 3 etapy.

  • W pierwszym etapie, to jest w latach 2003-2005, zostały wniesione poprawki do ustawodawstwa, branżowych programów rozwoju, określony został również zakres finansowania nauki, edukacji, oraz szkolenia odpowiednich specjalistów. Utworzone zostały instytucje rozwoju, za pomocą których państwo uczestniczy w realizacji „Strategii...".
  • Drugi etap, to lata 2006-2010, polegał na zapoznawaniu się z inicjatywami sektora prywatnego oraz poszukiwaniu inwestorów - uczestników realizacji wybranych projektów, a także szkoleniu kadry, budowie i rekonstrukcji obiektów podstawowych i wspomagających.
  • W trzecim etapie, w latach 2011-2015,  wypracowany ma zostać cały kompleks organizacyjnych miar, przyspieszone zostaną prace w sferze rozwoju konkurencyjnej produkcji przemysłu przetwórczego. Wynikiem realizacji „Strategii..." będzie zmiana struktury gospodarki i dywersyfikacji eksportu.

Ogólny koszt realizacji „Strategii..." na lata 2005-2015 wyniesie 139 795,13 mln KZT, w tym z budżetu republikańskiego - 77 272,3 mln KZT i z miejscowego budżetu - 2 112 mln KZT. Ponadto planowane jest przyciąganie kapitału prywatnego i zagranicznego na wartość nie mniejszą niż  60 410,83 mln KZT.

Aktywne przeprowadzanie zmian w przemysłowo-innowacyjnej polityce spowoduje wzrost  tempa gospodarki w zakresie nie mniej niż 8,8-9,2% rocznie. Ten wzrost pozwoli zwiększyć do 2015 roku w porównaniu z rokiem 2000 PKB około 3,5-3,8 razy, a także przyczyni się do  średniorocznego tempa wzrostu w przemyśle przetwórczym od 8% do 8,4%, zwiększenia wzrostu  efektywności pracy do roku 2015 w porównaniu z rokiem 2000 nie mniej, niż 3 razy, a także  zmniejszenia energochłonności PKB - 2 razy.

Realizacja „Strategii..." pozwoli:

Zwiększyć do 2015 roku udział produkcji towarów w strukturze PKB z 46,5% do 50-52%;

Zwiększyć udział działalności naukowej i naukowo-innowacyjnej w strukturze PKB z 0,9% w 2000 roku do 1,5-1,7% w roku 2015;

Zwolnić temp obniżania się udziału przemysłu przetwórczego w strukturze PKB z 13,3% w 2000 roku do 12-12,6% w roku 2015 (dla porównania: dany wskaźnik bez przeprowadzenia zmian w polityce przemysłowej w roku 2015 wyniósł by 10,9%).

Bez realizacji „Strategii..." udział wartości dodanej branż, związanych z wydobyciem, w produkcji przemysłowej w 2015 roku może osiągnąć 55-56%, w tym w wydobyciu ropy naftowej  - 50-51%, w porównaniu z 31,0% i 25,6% w 2000r. Uwzględniając realizację „Strategii..." przedsiębiorstwa wydobywające mogą liczyć tylko na 46-47%. Przy tym, udział technologii wysoko rozwiniętych wzrośnie z 0,1% z PKB w 2000 roku do 1-1,4% w 2015 roku. Zmiany jakościowe będą widoczne w strukturze wartości dodanej przemysłu przetwórczego. Udział metalurgii i obróbki materiałów zmniejszy się z 40,1% do 27-28%, a udział przetwórstwa produktów rolnych wzrośnie z 38,1% do 45-46%. Przy tym udział technologii wysoko rozwiniętych wyniesie w roku 2015,  9-11% w porównaniu do 0,6% w roku 2000.

Konsekwentna realizacja „Strategii przemysłowo-innowacyjnego rozwoju Republiki Kazachstan na lata 2003-2015" będzie sprzyjać przeprowadzeniu zmian jakościowych w  strukturze gospodarki Republiki Kazachstanu, powodując jej stabilny wzrost, bazujący na  efektywnym wykorzystaniu potencjału ludzkiego oraz kapitału przyrodniczego, a także wyjścia kraju na nowy poziom społeczno - gospodarczego rozwoju.

Ostatnia aktualizacja: 21-02-2015
  • http://inform.kz/index.php?lang=eng
  • http://www.kazinvest.kz/
  • http://www.nationalbank.kz/?uid=AA8ACC99-802C-E8F0-E15B7C754D0E1A5E&docid=127
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
Ambasada RP w Astanie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Ałmaty
ul. Zatajewicza, 72, Ałmaty 050059, Republika Kazachstanu
tel.: +7 (727) 264 79 11, 263 44 27 lub 262 88 29, fax: +7 (727) 264 79 11, 263 44 27 lub 262 88 29, e-mail: ,
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
Czas lokalny: